fbpx

Ekonomi & Administration

Rekrytering inom ekonomi och administration

Rekrytering och produktiva
bemanningslösningar inom ekonomi och administration

Vi gör det enkelt och bekvämt för dig när du söker personal inom ekonomi och administration. Om du väljer en bemanningslösning, tar vi inte bara hand om rekryteringen utan sköter även löpande löner, sociala avgifter, semestrar och sjukersättning. Oavsett om du väljer en rekrytering eller en bemanningslösning, ger vi oss inte med mindre än att vi når upp till dina högsta tänkbara förväntningar.

Exempel på våra tjänster inom ekonomi och administration:

  • Ekonomiassistent
  • Löneadministratörer
  • Controllers
  • Ekonomichefer
  • Redovisningschefer
  • Koncernredovisningsekonom
  • Redovisningsekonomer
  • Back-office personal

Ekonomiassistent

Vi erbjuder rekrytering och bemanning av ekonomiassistenter med erfarenhet inom skilda områden. Typiska arbetsuppgifter kan vara att ta hand om företagets bokföring, fakturor och att kontrollera att uppgifter stämmer med inkomna kvitton och reseräkningar. Utöver detta tar ekonomiassistenten ofta hand om löner och skatteuppgifter. En ekonomiassistent har ofta ansvar för vissa beslut inom exempelvis administration, personal, ekonomi, redovisning, order, försäljning, inköp, lager, leverans och distribution, spedition eller motsvarande.

Löneadministratör

Vi hjälper dig att rekrytera eller bemanna din löneadministration. Typiska uppgifter inom detta område kan vara att hantera löneberäkningar, anställningsavtal, tid- och frånvarorapportering, reseräkningar, ledighetsansökningar, skattedeklarationer, försäkringar, enklare bokföring av lön samt rapporter och redovisningar. Våra löneadministratörer har förmåga att hantera flera olika löne- och tidsrapporteringssystem, samt beräkning av ersättningar enligt aktuella kollektivavtal. Att kunna utföra förmånsberäkningar samt pensionsberäkningar ingår också i löneadministratörens roll.

Controller

Controllern fungerar ofta som en länk mellan ekonomiavdelningen och ledningen och förser ledningen med den nödvändiga ekonomiska informationen. Andra uppgifter för en controller är att utvärdera och fortlöpande analysera företaget och dess framtid. Här kan ingå att utvärdera försäljning av olika produkter och att avgöra i vilka regioner försäljningen bör ske. Yrket handlar också om att hålla ekonomiavdelningen uppdaterad. Det är inte ovanligt att controllern är med i företagets ledningsgrupp och fattar beslut om långsiktiga affärsplaner.

Ekonomichef

Vi rekryterar ekonomichefer vars främsta uppgift är att se till att företaget följer uppställda mål och definierade strategier. En ekonomichef arbetar hela tiden med att råda och informera den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Men det handlar då inte bara om siffror. Ekonomichefen har ofta även en styrande roll inom företaget, då han eller hon är en del av den verkställande ledningen.

Koncernredovisningsekonom

En koncernredovisningsekonom arbetar exempelvis med bokslut och att kvalitetssäkra koncernrapporteringen, arbete med kvartalsrapporter och årsredovisning, framtagande av presentationer till ledning och styrelse, att vara behjälplig vid redovisnings- och rapporteringsfrågor Dessutom med att driva, koordinera och utveckla rutiner och processer inom området redovisning och rapportering.

Redovisningsekonomer

En redovisningsekonom arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet.

Back-office personal

Vi erbjuder rekrytering och bemanning av back-office-personal med erfarenhet inom skilda områden. Typiska arbetsuppgifter kan exempelvis vara att registrera, sammanställa och bearbetar data om penningflöden; kontrollerar fakturor; beräkna ackord, löner, skatter, att sköta och bokföra in- och utbetalningar, informerar anställda om löner, semester och tillämpning av avtal, att sammanställa lönestatistik och underlag för lönerevision.

Vi ser till att du blir nöjd

Vi kan det här med rekrytering och bemanning från ax till limpa. När du anlitar Jobzone, betraktar vi det som ett stort och närmast heligt förtroende, och vi använder hela vårt kunnande och allt vårt engagemang under arbetet med varje uppdrag. Och vi tar ansvar för hela processen, från själva kandidatgallringen via inskolning till uppföljning. Vi ser helt enkelt till att din nya arbetskraft smälter in på jobbet och behärskar sina uppgifter till punkt och pricka.

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket bland annat innebär att vi är anslutna till kollektivavtal och ser till att vår personal har tillgång till marknadsmässiga löner och rimliga anställningsvillkor.

Vill du veta mer?
Kontakta Tove Hahnsson 070-778 83 54, tove.hahnsson@jobzone.se