fbpx

Visselblåsarpolicy

Bakgrund

Jobzone strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Då vi är en värderingsstyrd verksamhet vill vi att den som misstänker en oegentlighet, som strider mot våra värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns vår visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Visselblåsa

Att Visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Vad kan anmälas?

Via denna funktion kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

 • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
 • en intressekonflikt mellan en anställd och Jobzone
 • andra allvarliga oegentligheter som rör våra vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) i Jobzone samtliga bolag. Även leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja funktionen.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Du kan välja att rapportera enligt följande:

 • Rapporteringsverktyg: Whistleblowing report start | Whistlelink
 • Telefon: 08-448 06 40
 • Fysiskt möte: Vänligen ring in alternativt meddela via rapporteringsverktyget och ange att du önskar fysiskt möte
  • Du behöver inte ha bevis för din misstanke men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk
  • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga
  • Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av en kommitté bestående av Helena Bombas Holmström, Kjell Erik Saeter och Fredrik Ågren. Vid behov av extern kompetens, kan utredningar även ske av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.

Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer. Du kan följa upp ditt ärende via rapporteringsverktyget om du nedtecknat ärendenummer samt koden som du får när du genomför din anmälan. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader kommer vi återrapportera status i ärendet.

Personuppgifter och anonymitet

Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till Jobzone personuppgiftspolicy.

Missbruk

Vi kommer att utreda alla ärenden som larmas. Det är viktigt att varje individ som larmar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Vi ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.

Extern rapportering

Oegentligheter kan också anmälas externt till en behörig myndighet som kan ta emot, ge återkoppling om och följa upp visselblåsarärenden och om så är tillämpligt till EU:s institutioner, organ eller myndigheter. Vidare information hittar du via länken Extern rapportering.

Ansvar

Ansvarig för denna policy är HR. Policyn revideras årligen.